تبلیغات
برنج مژده - مدیریت منابع انسانی

رفتارهای نادرست در محیط کار

الف - فقدان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی

محبوبیت نزد دیگران برای هر شخصی در پیشرفت کاری سودمند است . فردی که بتواند با افراد دیگر رابطه خوبی ایجاد نماید و با کمال علاقه کار خود را انجام دهد در گذر زمان شاهد پیشرفت کاری زیادی خواهد بود . پس مهارت در ایجاد ارتباط و داشتن اطلاعات کافی از محیط و افراد و زمینه شغلی باعث پیشرفت در زندگی کاری و شخصی می شود. هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند .

ب - نداشتن روحیه همکاری

افرادی که مدام با همکاران خود  مخالفت کرده و در فضای عمومی به تخریب آنان دست می زنند دیر یا زود کار خود را از دست می دهند. چون مدت زمانی را که باید به فکر کردن در مورد چگونگی بهتر انجام دادن وظیفه خود اختصاص دهند به این می اندیشند که از کار این وآن سر در بیاورند و سرک بکشند و اینکه چطور آن شخص را در انظار عموم ضایع نماید .

ج - انجام ندادن به موقع کارهای محول شده

اگر آخرین فرست انجام کاری روز شنبه است , انجام و تحویل آن در اولین ساعات کاری روز یکشنبه فایده ای در بر ندارد .

د- رسیدگی به امور شخصی در ساعات کاری

هـ - منزوی بودن

سعی کنید خود را از دیگران جدا نسازید . در محل کار با افراد همکار خود آشنا شده و با آنان رفاقت نمائید . کسانی که ارتباط موثری ایجاد می کنند می توانند با اطلاع داشتن از چند و چون کارها سریعتر از حد معمول مراحل اداری کارها را گذرانده و موفقتر عمل نمایند . می توانند از تجربیات دیگران در انجام کارها استفاده نمایند و از افراد با تجربه راهنمایی بخواهند.

و - ترس از ریسک یا شکست

اگر به خودتان ایمان و اعتماد نداشته باشید دیگران هم به شما اعتماد نمی کنند . سعی کنید همیشه در حالت اکتیو باشید . به جای آنکه بگویید تا به حال چنین کاری را انجام نداده ام و از انجام آن بترسید بگویید من خیلی زود می توانم از کم و کیف آن سر در بیاورم و از عهده ی انجام آن بر می آیم .

ز -  نداشتن هدف

  شکست در نرسیدن به هدف نیست بلکه در نداشتن هدف است اولویتهای خود را بشناسید و بر اموری متمرکز شوید که در راه رسیدن به اهداف به شما کمک می کند .